Prelucrarea datelor cu caracter personal

Această notificare cu privire la protecția datelor personale este parte integrantă din Termenii si conditiile  aigrijadecasata.ro

 

Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

 • “date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • “prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cucaracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea demijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
 • “operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • “parte terţă” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 • “consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

1.Cine suntem?

Societatea ECRON DESIGN SRL cu sediul în strada Brasov nr 22, sector 6, București, CUI: 39585547, J40/9646/2018, capital social : 200 Lei.

 

2.Confidenţialitatea datelor cu caracter personal

Pe parcursul relaţiilor comerciale pe care le vom desfăsura cu dvs. vom colecta și prelucra datele dvs cu caracter personal în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare care se referă la protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private.

 

3.De la cine colectam datele dvs. cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt furnizate direct de dvs. prin utilizarea formularului web de comandă (aigrijadecasata.ro/#contact), prin telefon, prin email sau prin semnarea declarației de consimțământ.

 

4.Ce fel de date cu caracter personal colectam si prelucram?

Vă informam că vom colecta și prelucra urmatoarele date cu caracter personal:

 • nume si prenume
 • adresa
 • email
 • telefon
 • cont bancar

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protectia datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

 

5.Scopul și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul colectarii datelelor cu caracter personal este limitat la ceea ce este strict necesar pentru prezentarea ofertelor de preț și desfașurarea relaţiilor comerciale cu dvs. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se întemeiază pe necesitatea încheierii și executării contractului cu dvs. Nu intentionăm să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri decât cele pe care le-am prezentat la acest punct.

 

Datele cu caracter persoanal pe care le colectam și prelucrăm vor fi folosite în următoarele scopuri:

 • pentru a comunica cu dvs.
 • pentru prezentarea ofertelor de preț solicitate de dvs.
 • pentru întocmirea și executarea contractelor
 • pentru întocmirea facturilor, chitanțelor, avizelor sau altor documente impuse de legislatia în vigoare
 • pentru verificarea conturilor bancare de la care s-au efectuat plăți, exclusiv în scopuri contabile

6.Cine poate avea acces la datele dvs. cu caracter personal ?

Pentru îndeplinirea interesului legitim, putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal prestatorilor de servicii ai societății noastre, care au legătura directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale pe care le avem fată de dvs. dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 5. De asemenea putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal și către autoritățiile publice centrale/locale, organe de urmărire penală și alte instituții abilitate de lege sa solicite aceste informații.

 

7.Securitatea datelor cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. Cu toate acestea, vă informam că transmiterea datelor prin intermediul internetului / intermediul rețelelor publice nu este complet sigură, acestea putând fi interceptate de către terțe părți neautorizate. Orice transmitere din partea dvs. prin intermediul  internetului / intermediul rețelelor publice se face pe propriul risc.

 

8.Timpul de păstrare al datelor cu caracter persoanal?

Ca principiu, datele dvs. cu caracater personal vor fi păstrate pe tot parcursul relației contractuale și, după finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile în domeniu.

 

9.Transferul datelor cu caracter personal către state terțe sau organizații internaționale

Nu intenționam să transferam datele dvs. cu caracter personal către state terțe sau organizații internaționale.

 

10.Procese decizionale automate

Nu prelucrăm în mod automat datele dvs. cu caracter personal și nu luam decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dvs.(inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice sau să vă afecteze în mod similar într-o măsură semnificativă.

 

11.Ce se poate întampla dacă nu ne furnizezi datele tale cu caracter personal?

Nu aveți obligația să ne furnizați datele dvs. cu caracter personal, însă, în acest caz, nu putem comunica cu dvs, nu putem încheia contracte și nu putem presta anumite servicii.

 

12.Drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 • dreptul de acces la date – ne puteți solicita să confirmam dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal sau să vă oferim o copie a acestora într-un format electronic structurat şi utilizat în mod obişnuit
 • dreptul la rectificarea datelor – ne puteți solicita să corectam sau să rectificăm datele dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete
 • dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi “uitat”) – ne puteți solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal pentru care nu există nici un interes legitim și motiv temeinic ca să le deținem
 • dreptul la restricţionarea prelucrării – ne puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – ne puteți solicita să transmitem datele dvs. cu caracter personal direct altui operator de date indicat de dvs. dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic
 • dreptul la opoziţie – vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs cu caracter personal în temeiul nostru legitim dacă considerați că drepturile și libertațile dvs.fundamentale sunt mai presus de acest drept;
 • dreptul de a depune o plângere – aveţi dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care am colectat și prelucrat datele dvs. cu caracter personal. De asemenea aveți dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată.
 • dreptul de a-ți retrage consimțământul – în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se întemeiaza pe consimțamantul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consințământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Orice solicitare cu privire la drepturile dvs. trebuie să fie însoțită de copia unui document oficial care include o fotografie cu dvs. și indică în mod clar numele, prenumele și adresa actuala. De asemenea, orice solicitare cu privire la drepturile dvs. este gratuită, fac excepție solicitările care sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv. In acest caz, putem percepe o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau putem refuza să dam curs solicitării.

 

Ne propunem să raspundem solicitărilor dvs. în cel mult o lună de la primire. Această perioadă poate fi prelungită in mod legal cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se cont de complexitatea şi numărul cererilor. Vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii.

 

Vă puteti exercita aceste drepturi prin transmiterea unei solicitări la adresă de email: gdpr@aigrijadecasata.ro

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT – ECRON DESIGN SRL

 

Companie

aigrijadecasata.ro 

ECRON DESIGN SRL

CUI: 39585547

Contact

Luni – Vineri 09:00-18:00

0774 975 713

Formular de comandă

Social media

© aigrijadecasata.ro 2020